Horse not showing number

Horse not showing number

No 116

No 116

No 143

No 143